Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

25 лютого 2018
8 хв. читати

Частини мови в англiйськiй мовi

Немає часу читати? Збережи в

Greetings, ladies and gentlemen! В сьогоднішній статті ми розглянемо наступні питання: що таке частини мови в англійській мові, яка існує класифікація частин мови та їх утворення.

Кожне слово, яке ви виголошуєте в реченнях, відноситься до певної групи. Ці групи і називаються частинами мови (parts of speech).

Зміст статті:

Крім цього, кожне слово виконує свою функцію в реченні. По великому рахунку, всі ці поняття нам знайомі ще зі шкільної парти. Але в розрізі частин мови існує різниця між українською і англійською мовою. Частини мови в англійській мові є більш обширним поняттям. В англійській набагато ширші перехідні зони, де межі між частинами мови не просто розмиті, а стерті.

Частини мови в англiйськiй мовi, зображення 1

Класифікація частин мови в англійській

Частини мови в англійській мові діляться на самостійні і службові.

Самостійні частини мови в англійській мові

Самостійні частини мови — це слова, які мають самостійне лексичне значення (наприклад, «table» — стіл. Вимовляючи це слово, одразу з’являється чітке уявлення того, що воно означає).

До самостійних частин мови відносяться:

Дієслово (verb)

Дієслово (verb) — частина мови, яка означає дію або стан. В залежності від значення і ролі в реченні дієслова бувають смислові (notional), службові (semi-auxiliary) та допоміжні (auxiliary).

Всі англійські дієслова поділяються на правильні і неправильні (regular and irregular).

Крім цього дієслова в особовій формі володіють такими категоріями: особа (person), число (singular/plural), аспект (aspect), час (tense), залог (voice) і спосіб (mood). 

Приклади: run, must, be, paint, love, sleep.

Неособові форми дієслова (verbals):

Інфінітив (Infinitive): I want to live abroad; It is important to studyforeign languages.

Герундій (Gerund): I enjoy swimming; He is looking forward to moving back to Japan.

Дієприкметник (Participle):
Participle I (V+ing) — This situation is humiliating; He ran shouting something.
Participle II – Published in 1900, the story was adapted into a film in 1939; She looks annoyed.

Частини мови в англiйськiй мовi, зображення 2

Наскільки ефективна англійська по Скайпу: 

Іменник (noun)

Іменник — це частина мови, яка означає предмет, живі істоти, абстрактні поняття чи явища. Відповідає на питання: «Хто?»; «Що?».
Всі іменники діляться на загальні (common), власні (proper) і конкретні (concrete).

Також існує класифікація на обчислювальні і необчислювальні (countable and uncountable nouns).

Іменник володіє категоріями роду (gender), числа (number) і відмінка (case).

Приклади: a flower, Henry, tea, time, money, water.

Прикметник (adjective)

Прикметник (adjective) — це частина мови, що виражає ознаку предмета, особи чи явища.

За характером ознаки всі прикметники можна розділити на якісні (qualitative) і відносні (relative).

По принципу словотворення вони бувають прості (simple), похідні (derived) і складні (compound). Також прикметники володіють ступенями порівняння (degrees of comparison): позитивна (positive degree), вища (comparative degree) і найвища (superlative degree).

Приклади: beautiful, nice, tall, happy, big – bigger – the biggest, good – better – the best.

Займенник (pronoun)

Займенник (pronoun) — частина мови, яка вказує на предмет чи якість предмета, не називаючи його. Займенники володіють категоріями роду і числа. В англійській мові існує декілька груп займенників:

 • Особові і присвійні (personal and reflexive): he, his, his; she, her, hers, I, my, mine.
 • Зворотні (reflexive): myself, herself, himself, ourselves.
 • Вказівні (demonstrative): this, that, those, these.
 • Питальні (interrogative): who, what, which, whose, whom.
 • Означальні (defining): every, all, each, everybody, everyone, both, either, other, another.
 • Неозначені і заперечні (indefinite and negative): some, any, no, none, one, many, much, little, few.

Числівники (numerals)

Числівники (numerals) — частини мови, які означають кількість і порядок предметів при лічбі. Вони бувають порядковими (ordinal numbers) і кількісними (cardinal numbers).

Приклади: one, the first, twenty-eight, thirtieth.

Прислівник (adverb)

Прислівник (adverb) — частина мови, яка означає характер дії і яка відповідає на питання: «Як?»; «Де?»; «Коли?»; «Чому?»; «Яким чином?» (How? Where? When? Why? In what manner?).

Прислівники також діляться на групи: прислівники місця (place), часу (time), способу дії (manner), частоти (frequency), степені (degree).

Приклади: happily, well, badly, quickly, fast.

Частини мови в англiйськiй мовi, зображення 3

Службові частини мови в англійській мові

Службові частини мови виконують допоміжну роль і ніби «обслуговують» самостійні частини мови.

До них відносяться:

 • Артикль (article) — певний (the), непевний (a/an) і нульовий (відсутність артикля) – «zero article».
 • Прийменник (preposition) — службова частина мови; з’єднує слова і може висловлювати абсолютно різні відносини. В англійській мові є прийменники часу, місця, мети, причини та інші: at, in, on, to, towards, under.
 • Сполучник (conjunction) — службова частина мови, яка служить для зв’язку членів речення: and, but, because, so, that’s why, or.
 • Вигук не відноситься ні до службових, ані до самостійних частин мови, бо він не має значення і не обслуговує самостійні частини мови. Він служить для передачі почуттів. Наприклад: ah, eh, alas, er, hey, uhm тощо.
read also
Читай також

Тест: чи готові зробити замовлення в англійському ресторані?

Як визначити частину мови в англійській мові

Відрізняти частини мови можна по тому, як конкретне слово функціонує в реченні. Ви можете користуватися невеликими підказками, які легко знайти у реченні.

Наприклад:

 • У іменника перед словом може і має стояти артикль «a», «an», «the» або слово «some».
 • Дієсловом закінчується фраза «let us...».
 • Прикметник йде після фрази «you are very…».
 • Закінчення «-ly» утворює прислівник, якщо його додати до прикметника.

В англійській мові іноді важко визначити, якою частиною мови є слово в реченні. Наприклад, у одного і того ж слова може бути багато значень, і воно може виступати різною частиною мови. До прикладу, всім відоме слово «book» може виступати як прикметником, так і іменником, і навіть дієсловом.

Give me this book please. — Дай мені цю книгу, будь ласка (іменник).
I want to book a hotel. — Я хочу забронювати готель (дієслово).
I met her in a cozy cafe. — Я зустрів її в затишному кафе (прикметник).
read also
Читай також

Що таке пасивний і активний словниковий запас

Утворення частин мови в англійській мові

Дуже часто студенти плутаються з частинами мови і, намагаючись користуватися вже знайомими словами, використовують дієслово замість іменника чи прикметника і т.д.

Щоб не збитися з пантелику і знати, яке слово вжити, потрібно враховувати правила словотворення, тоді ви вільно зможете «перетворити» іменник в прикметник або в дієслово і навпаки. 

Частини мови в англiйськiй мовi, зображення 4

Давайте розглянемо деякі методи словотворення:

Конверсія. Цей метод часто застосовується до іменників і прикметників, з них можна зробити дієслово, не змінюючи при цьому ні написання, ні вимову.

Наприклад: master (господар) – to master (керувати), water (вода) – to water (поливать), house (дім) – to house (розміщувати), empty (пустий) – to empty (спустошувати) white (білий) – to white (білити).

Словоскладання. Використовуючи цей метод, можна з двох іменників сформувати новий, просто поєднавши їх.

Наприклад: airfield – аеродром (air – повітря, field – поле), school day – шкільний день (school – школа, day – день), birthplace – місце народження (birth – народження, place – місце).

Якщо два іменника йдуть один за іншим, то перший автоматично стає прикметником, який описує наступний за ним іменник.

Наприклад: two year guarantee – дворічна гарантія (two years – два роки, guarantee – гарантія), shop window – вітрина (shop – магазин, window – вікно), horse races – кінські перегони (horse – кінь, races – перегони).

Афіксація. Це той спосіб, за допомогою якого можна одразу розпізнати, що перед нами за частина мови або сформувати нове слово, перевести його з однієї частини мови в іншу.

Ось розповсюджені суфікси для деяких частин мови:

 

Частина мови   Суфiкс  Приклади
Іменник (Noun) -er
-or
-(t)ion
-ness
-ment
-hood
-ship
writer, worker, singer

actor, sailor, supervisor

communication, pollution, admission

happiness, goodness, weakness

excitement, enjoyment

childhood, brotherhood

friendship, membership, partnership
Дієслово (Verb) -ise/-ize
-ify
-en
modernise, industrialize

electrify, terrify

shorten, deepen, darken
Прикметник (Adjective)  -able/-ible
-ive
-ous
-ful
-less
readable, countable, edible, flexible

active, passive

dangerous, furious

hopeful, useful, forgetful

useless, harmless, cloudless

Розкрийте світ нових можливостей, вивчаючи англійську онлайн. З Englishdom ви впевнено оволодієте частинами мови в англiйськiй та розширите свої горизонти. Think global, speak local.

Велика та дружня родина Englishdom.