Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

20 лютого 2023
11 хв. читати

Основні поняття граматики англійської мови

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

  • Граматика
  • Словниковий запас
  • Читання
  • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Greetings, ladies and gentlemen! Сьогодні ми розглянемо основні граматичні поняття, познайомимося з частинами мови в англійській, з'ясуємо, як  будуються речення та з чого вони складаються.

Що таке граматика?

Граматика англійської мови - це набір правил, які дають змогу поєднувати окремі слова в речення. Граматики української та англійської мов мають як спільні риси, так й відмінностi. Спільні риси допомагають нам опановувати іноземну мову, а відмінності в граматичних системах створюють певні труднощі при її вивченні. Отже, особливу увагу під час опанування граматики іноземної мови необхідно приділяти тим особливостям, яких не спостерігається в рідній мові.
Англійську граматику умовно можна поділити на два розділи: частини мови та часи. Розділ "Частини мови", у свою чергу, поділено на підрозділи: числівники, займенники, прислівники, прийменники, артиклі, прикметники, імена прикметники, іменники та дієслова. Розділ "Часи" містить загальні відомості про часи в англійській мові та намагається подружити кожного, хто навчається, з часами групи Simple, часами групи Continuous, часами групи Perfect і Perfect Continuous.

Читай також

25 цікавих журналів англійською мовою

Навіщо нам вчити граматику англійської мови?

Якщо ви гадаєте, що англійська граматика не для вас і не обов'язкова до вивчення, то ви робите велику помилку. Граматика англійської мови - це скелет, на який нанизано інші не менш важливі теми: пунктуація, синтаксис та лексика. Вміння правильно й чітко висловлювати думки - це завжди плюс до вашої карми.
Під час вивчення англійської мови не потрібно зациклюватися виключно на правилі та його формулюванні, адже в кожному правилі є безліч винятків. Слухайте більше, намагайтеся сприймати форми побудови речень на слух. Не зубріть граматику, вживайте її, вигадуючи свої приклади, використовуючи вивчені слова. Практикуйтеся щонайчастіше!

Частини мови в англійській граматиці

Кожне слово в англійській мові належить до особливої категорії - частини мови або part of speech. Усі частини мови можна поділити на 2 категорії: самостійні та службові. До самостійних частин мови належать: іменник (noun), прикметник (adjective), слова категорії стану (the stative), займенник (pronoun), числівник (numeral), дієслово (verb), прислівник (adverb). Вони позначають предмети, явища, їхні властивості, стани, дії та виражають ставлення співрозмовника до висловленої думки.

Службові частини мови не позначають предмети, явища, якості, дії. Вони передають різні зв'язки і відносини між словами - прийменники (prepositions), між словами і між реченнями - сполучники (conjunctions). Вони визначають слова та групи слів, до яких належать - частки (particles), і вказують на приналежність слова до певної частини мови - артиклі (articles). Службові слова не є членами речень і не утворюють їх.

Вигуки (interjections) являють собою особливу частину мови, вони не належать ні до самостійних, ні до службових частин мови. Вони виражають різні почуття, але не називають їх.

В англійській мові існують слова, які використовуються як різні частини мови й це залежить від того, у якій частині речення це слово використовується. Наприклад:

My friend works everyday. - Мій друг працює щодня. (Work виступає в ролі дієслова і показує дію предмета в реченні)

His work is very important. - Його робота дуже важлива. (Work використовується в ролі іменника, предмета)

His work clothes are really dirty. - Його робочий одяг справді брудний. (Work виконує роль прикметника й описує стан одягу)

Граматика англійської мови в таблицях

Частина мови Значення Приклад

Noun

означає предмет, живі істоти, абстрактні поняття, явища

a flower, Henry, tea, time, money, water

Adjective

означає ознаку предмета, особи або явища

beautiful, nice, tall, happy

Pronoun

вказує на предмет або якість предмета, не називаючи його

I, you, he, she, it, ours, them, who

Verb

означає дію або стан предмета

run, must, be, paint, love, sleep

Numeral

означає кількість та порядок предметів під час лічби

one, the first, twenty-eight, thirtieth

Adverb

означає характер дії та відповідає на запитання: "Як?"; "Де?"; "Коли?"; "Чому?"; "Яким чином?". (How? Where? When? Why? In what manner?)

happily, well, badly, quickly, fast

Prepositions

показує відносини між іменником (займенником) та іншими словами в реченні

out, off, in, at, on, over, behind

Conjunction

з'єднує речення між собою

but, or, yet, and

З чого ми будуємо речення?

Речення - сполучення слів, що виражає закінчену думку. Існує 3 види речень: розповідне, питальне та спонукальне. У будь-якому англійському реченні є два обов'язкові елементи: підмет - головна дійова особа речення (відповідає на запитання "хто?", "що?"), присудок - те, що робить підмет (відповідає на запитання "що робити?").

Підмет (Subject) - це те, про що йде основна мова в реченні. Він може позначати особу або предмет. Як правило, підмет знаходиться на початку речення.

Підмет в англійській мові є головним членом будь-якого речення. Без підмета не будується жодне речення. В англійській мові він може бути виражений іменником, займенником, числівником, інфінітивом або герундієм.

Most people prefer to spend their free time outdoors. - Багато людей полюбляють проводити вільний час на свіжому повітрі.
She works at a pizza restaurant. - Вона працює в піцерії.
The second was my friend. - Другий був моїм другом.
Walking is useful for your heart. - Ходьба корисна для вашого серця.

Існує також формальний підмет. У реченнях, де дійова особа або предмет відсутній, необхідно використовувати (для формальності, грамотності) підметоподібні "It" або "There", які не несуть для нас жодного значення та украънською мовою не перекладаються:

It was winter. - Була зима.
It's cold. - Холодно.

Присудок (Predicate) - це головний член речення, який позначає дію і показує активність підмета. Присудок в англійській мові завжди стоїть за підметом, тобто вони пов'язані один з одним.

Присудок поділяється на 2 групи: простий і складений.

Складений присудок ділиться на 2 типи: складений іменний і складений дієслівний.

Простий присудок може бути виражений дієсловом у будь-якому часі (write - wrote), стані (write - is written), способі (You write - you should write), а також фразовим дієсловом (take care, look after, get out).

Конструкція складеного іменного присудка виглядає так: дієслово-зв'язка (to be або деякі інші дієслова (to grow, to get, to become)) + іменна частина (іменник, займенник).

She has been a student. - Вона була студентом.
It is mine. - Це моє.

Конструкція складеного дієслівного присудка виглядає наступним чином: модальне дієслово + інфінітив.

They must come in time. - Вони мають прийти вчасно.
I should listen to my heart. - Я повинен слухати своє серце.

Доповнення (Object) - це вже другорядний член речення, який в англійському реченні йде за присудком. В англійській мові є два основних види доповнення: пряме та непряме. Прямий додаток відповідає родовому відмінку (кого? що?). А непряме доповнення відповідає іншим відмінкам: - давальному (кому? чому?) - знахідному (кого? що?) - знахідному (ким? чим?) - прийменниковому (про кого? про що?) - прийменниковому (про кого? про що?).

Andrew is looking for his phone. - Ендрю шукає свій телефон. (прямий додаток)
Let us talk about this book. - Давайте поговоримо про цю книгу. (непрямий додаток із прийменником)

Порядок слів у простому реченні

Характерною рисою речень в англійській мові є усталений порядок слів.
Він має вагоме значення в сучасній англійській мові, оскільки, через слабко представлену морфологічну систему, члени речення часто виокремлюються виключно за місцем у реченні. Зазвичай порядок слів в англійському реченні такий:

  • підмет займає перше місце;
  • далі йде присудок;
  • потім доповнення;
  • і, нарешті, обставина місця і часу.
I saw her on the street yesterday. - Я бачив її на вулиці вчора.
I - підмет
saw - присудок
her - прямий додаток
on the street - обставина місця
yesterday - обставина часу

До речі, обставини місця й часу можуть стояти також і перед підметом:

At the moment I cannot talk. - Зараз я не можу говорити.

Топ 10 граматичних термінів із кіноприкладами

1. Дієслово To Be in Present Tense

That’s impossible. He is in prison. – Nothing is impossible. – Panda Kung Fu (2008)
Це неможливо. Він у в'язниці. - Немає нічого неможливого. - Панда Кунг Фу (2008)

У цих реченнях ви можете побачити використання дієслова to be у теперішньому часі - is, і також можете визначити, що присудок виражений дієсловом зв'язкою + іменна частина. He is in prison.

2. Passive Voice - Пасивний стан

– Hey! What happened?

– We were attacked.

– By whom? (Lost, 2004)

- Гей! Що сталося?

- Нас атакували?

- Хто? (Lost, 2004)

Як видно з цього речення, хтось атакував їх, але вони не знають, хто конкретно вчинив дію.

Somebody attacked us. - Хтось атакував нас. (Active Voice)

We were attacked. - Нас атакували. (Passive Voice)

3. Subordinate Clause - Підрядне речення

Підрядні речення в англійській мові вводяться до складу складнопідрядного речення за допомогою англійських сполучників, яких не так уже й мало. Основними є that, because, as, if, whether, when, since, after, before, till, unless, though та інші. Або relative pronouns: who, which, when, where та інші.

I need a man who can keep me satisfied. (Grease, 1978)
Мені потрібен чоловік, який може мене задовольнити. (Бріалін, 1978)

4. Direct Object - Прямий додаток

Зазвичай прямий додаток в англійській мові знаходиться після дієслова. Англійський прямий додаток відповідає  доповненню в українській мові в знахідному відмінку без прийменника (відповідає на запитання whom? та what?)

Cyborgs don't feel pain. I do. Don't do that again. (Terminator, 1991)
Кіборги не відчувають болю, а я відчуваю. Більше так не роби. (Термінатор, 1991)

5. Indirect Object - Непрямий додаток

Це іменник або займенник, який вказує, з ким або для кого відбувається дія, позначена присудком.

I'm going to make him an offer he can't refuse. (The Godfather, 1972)
Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. (Хрещений батько, 1972)

6. Conditionals - Умовні речення

Умовне речення (conditional) використовуються, коли мається на увазі те, що може статися, могло б статися, або наші безпосередні бажання. В англомовному підрядному реченні умови, як правило, зустрічається сполучник "if".

If you're not with me, than you're my enemy. (Star Wars)
Якщо ти не зі мною - значить, ти проти мене. (Зоряні війни)

7. Declarative Sentence - Оповідальне речення

Оповідальне речення - це речення, яке містить в собі повідомлення про якийсь факт, явище, подію, що стверджуються або заперечуються.

Things were very simple in the army. (Forest Gump, 1994)
Речі були дуже прості в армії. (Форест Гамп, 1994)

8. Exclamatory Sentence - Окличне речення

Це речення, у якому людина висловлює свої сильні почуття за допомогою вигуку.

I hope you enjoy your time together! (Titanic, 1997)
Сподіваюся, вам було добре разом! (Титанік, 1997)

9. Interrogative Sentence - Питальне речення

Це речення, яке містить запитання.

Are you taking any prescription medication? (Rain Man, 1988)
Ви приймаєте ліки за особливою схемою? (Людина дощу, 1988)

10. Imperative Sentence - Спонукальне речення

Спонукальне речення - це речення, що відображає волевиявлення людини (наказ, прохання, застереження, протест, погрозу, заклик, запрошення до спільної дії тощо).

Look at that! Look how she moves. (Some Like It Hot, 1959)
Подивися на це! Подивися, як вона рухається. (У джазі тільки дівчата, 1959)
Читай також

Топ 10 мультфільмів англійською мовою

Висновок

Сподіваємося, що після прочитання нашої статті ви усвідомили, що граматика може бути не тільки корисною, а й цікавою. Ми прагнули привнести ясність щодо основних понять англійської граматики, познайомити вас із видами речень та їхньою побудовою.

Розкрийте світ нових можливостей, вивчаючи англійську онлайн з Englishdom. Ви впевнено оволодієте основними поняттями граматики англійської мови та розширите свої горизонти. Think global, speak local.

Велика і дружна сім'я Englishdom