Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

17 квітня 2024
3 хв. читати

Топ 1000 англійських слів

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

  • Граматика
  • Словниковий запас
  • Читання
  • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Hi everyone! Чи замислювалися ви над тим, які слова зустрічаються частіше, а які - рідше? Які найважливіші англійські слова? Яка кількість слів покриває більшу частину нашого лексикону? Ось, наприклад, слово hi за частотою використання стоїть на 2088 місці. А слово everyone розмістилося на 530 місці. У цій статті хочемо показати вам 1000 найпопулярніших англійських слів  в англійській мові. Якщо ваш рівень - Elementary або Beginner, то ця добірка англійських слів для початківців, те що вам треба саме зараз. 

Принцип Парето в лінгвістиці

Якщо розмістити на графіку англійські слова і розбити їх за частотою вживання (frequency), то вийде не рівна спадна лінія, а дуга гіперболи. Тобто наближені до початкової точки слова зустрічаються набагато-набагато частіше, ніж наступні. Звідси можна вивести принцип Парето (80/20): 20% найпопулярніших англійських слів покривають 80% мови.

У нашому випадку диспропорція буде навіть більшою, адже статистика взята з літератури та статей у Вікіпедії. А щоб покрити 80% простої розмовної мови, вивчити доведеться навіть менше двадцяти відсотків. Але почати, мабуть, можна з топ англійських слів.

Читай також

Іменник в англійській мові

Таблиця з 1000 найважливіших англійських слів для початківців

До речі, рекомендуємо додати ці англійські слова для початківців в закладки, щоб не втратити.

 № Слово Переклад 
1 the артикль
be  бути
and і
of   з/від/про
артикль
in в
7 to  частиця перед дієсловом
8 have  мати
9 to  щоб
10 it це
11 I я
12 that що
13 for для
14 you ти/ви
15 he він
16 with з
17 on на
18 do робити
19 say сказати
20 this цей
21 they вони
22 at на/в
23 but але
24 we ми
25 his його
26 from із/з
27 that той
28 not ні
29 n't ні (скор.)
30 by з
31 she вона
32 or чи
33 as в якості
34 what що
35 go йти
36 their їх
37 can може
38 who хто
39 get отримувати
40 if коли/якщо
41 would би/буде
42 her її
43 all усе
44 my моє
45 make робити
46 about про
47 know знати
48 will буде
49 as як
50 up вгору
51 one один
52 time час
53 there там
54 year рік
55 so тому що
56 think думати
57 when коли
58 which котрий
59 them їм
60 some деякі
61 me мій
62 people люди
63 take брати
64 out із/зовні
65 into всередині
66 just просто
67 see бачити
68 him його
69 your твій
70 come приходити
71 could міг
72 now зараз
73 than ніж
74 like як
75 other інший
76 how як
77 then тоді
78 its цього
79 our наше
80 two два
81 more більше
82 these ці
83 want бажати
84 way засіб
85 look виглядає
86 first перший
87 also також
88 new новий
89 because тому що
90 day день
91 more більше
92 use використовувати
93 no ні
94 man людина/чоловік
95 find  знаходити
96 here тут
97 thing річ
98 give давати
99 many багато
100 well хорошо
101 only тільки
102 those ті
103 tell розповідати
104 one частиця
105 very дуже
106 her її
107 even навіть
108 back тому/назад
109 any будь-який
110 good хороший
111 woman жінка
112 thought думка
113 us нам/нас
114 life життя
115 child дитина
116 there туди
117 work працювати
118 down вниз
119 many багато
120 after після
121 should має
122 call кликати
123 world світ
124 over понад
125 school школа
126 still до цього часу
127 try намагатися
128 in в
129 as як
130 last останній
131 ask питати
132 need потребувати
133 too теж
134 feel відчувати
135 there це
136 when коли
137 state стан
138 never ніколи
139 become ставати

140 between між
141 high високий
142 really справді
143 something що-небудь
144 most більшість
145 another інший
146 much багато
147 family сім'я
148 own особистий
149 out з/зовні
150 leave покидати
151 put поклав
152 old старий
153 while допоки
154 mean означає
155 on від
156 keep зберігати
157 student студент
158 why чому
159 let дозволяти
160 great великий 
161 same однаковий
162 big великий
163 group група 
164 begin починати
165 seem здаватися
166 country країна
167 help допомогати
168 talk спілкуватися
169 where де
170 turn повертати
171 problem проблема
172 every кожен
173 start  починати
174 hand рука 
175 might можливо
176 American американський
177 show показувати
178 part частина
179 about про
180 against проти
181 place місце
182 over  понад
183 such як
184 again знову
185 few декілька
186 case випадок
187 most більшість 
188 week неділя
189 company компанія
190 where де
191 system система
192 each кожен
193 right правильно
194 program програма
195 hear чути
196 so так
197 question питання
198 during протягом
199 work робота
200 play грати
201 government уряд
202 run бігти
203 small маленький
204 number кількість
205 off від/з
206 always завжди
207 move рухатися
208 like подобатися
209 night ніч
210 live жити
211 Mr містер
212 point крапка
213 believe вірити
214 hold тримати
215 today сьогодні
216 bring нести
217 happen траплятися
218 next наступний
219 without без
220 before раніше
221 large величезний
222 all всі
223 million мільйон
224 must повинен
225 home дім
226 under під
227 water вода
228 room кімната
229 write писати
230 mother мати
231 area місцевість
232 national національний
233 money гроші
234 story історія
235 young молодий
236 fact факт
237 month місяц
238 different різний
239 lot багато
240 right право
241 study вчити
242 book книга
243 eye око
244 job робота
245 word слово
246 though хоча
247 business бізнес
248 issue проблема
249 side сторона
250 kind краєвид
251 four чотири
252 head голова
253 far далекий
254 black чорний
255 long довгий
256 both обидва
257 little маленький
258 house дім
259 yes так
260 after після
261 since з
262 long довго
263 provide постачати
264 service сервіс
265 around навколо
266 friend друг
267 important важливий
268 father батько
269 sit сидіти
270 away поза/далеко
271 until до тих пір
272 power сила
273 hour час
274 game гра
275 often часто
276 yet досі
277 line лінія
278 political політичний
279 end кінець
280 among серед
281 ever завжди
282 stand стояти
283 bad поганий
284 lose втрачати
285 however однак
286 member учасник
287 pay платити
288 law закон
289 meet зустрічати
290 car автомобіль
291 city місто
292 almost майже
293 include включати
294 continue продовжувати
295 set встановлювати
296 later пізніше
297 community спільнота
298 much  значно
299 name ім'я
300 five п'ять
301 once одного разу
302 white білий
303 least найменш
304 president президент
305 learn вчити
306 real справжній
307 change міняти
308 team команда
309 minute хвилина
310 best кращий
311 several декілька
312 idea ідея
313 kid дитина
314 body тіло
315 information інформація
316 nothing нічого
317 ago тому назад
318 right право
319 lead вести
320 social соціальний
321 understand розуміти
322 whatever без різниці
323 back назад
324 watch дивитись
325 together разом
326 fellow людина
327 around навколо
328 parent один з батьків
329 only лише
330 stop зупинятися
331 face обличчя
332 anything що-небудь
333 create створювати
334 public громадський
335 already вже
336 speak спілкуватися
337 others інші
338 read читати
339 level рівень
340 allow дозволяти
341 add додавати
342 office офіс
343 spend проводити
344 door двері
345 health здоров'я
346 person людина
347 art мистецтво
348 sure звичайно
349 such такий 
350 war війна
351 history історія
352 party вечірка
353 within в межах
354 grow рости
355 result результат
356 open відчиняти
357 change міняти
358 morning ранок
359 walk гуляти
360 reason причина 
361 low низький 
362 win перемагати
363 research досліджувати
364 girl дівчинка
365 guy парубок
366 early рано 
367 food їжа
368 before раніше
369 moment момент
370  himself сам
371 air повітря
372 teacher вчитель
373 force сила
374 offer пропонувати
375 enough достатньо
376 both обидва
377 education освіта
378 across через
379 although хоча
380 remember пам'ятати
381 food їжа
382 second другий
383 boy хлопчик
384 maybe можливо
385 toward до
386 able здатен
387 age вік
388 off від
389 policy політика
390 everything всі
391 love кохання
392 process процес
393 music музика
394 including включаючи
395 consider розглядати
396 appear з'являтися
397 actually насправді
398 buy купувати
399 probably можливо
400 human людина
401 wait чекати
402 serve обслуговувати
403  market ринок
404  die вмирати
405  send відправляти
406 expect чекати
407 home дім
408 sense суть
409 build будувати
410 stay залишатися
411 fall падати
412 oh ох
413 nation нація
414 plan план
415 cut різати
416 college коледж
417 interest зацікавленість
418 death смерть
419 course напрям
420 someone дехто
421 experience досвід
422 behind ззаду/за
423 reach досягати
424 local місцевий
425 kill вбивати
426 six шість
427 remain залишатися
428 effect впливати
429 use використовувати
430 yeah так
431 suggest пропонувати
432 class клас
433 control контроль
434 raise рости
435 care турбота
436 perhaps можливо
437 little трохи
438 late пізній
439 hard важкий
440 field поле
441 else інший
442 pass проходити
443 former колишній
444 sell продавати
445 major основний
446 sometimes іноді
447 require вимагати
448 along разом
449 development розвиток
450 themselves самі
451 report доповідати
452 role роль
453 better краще
454 economic економічний
455 effort зусилля
456 up вгору
457 decide вирішувати
458 rate темп
459 strong сильний
460 possible можливий
461 heart серце
462 drug ліки/наркотик
463 show показувати
464 leader лідер
465 light світ
466 voice голос
467 wife жінка
468 whole цілий
469 police поліція
470 mind розум
471 finally нарешті
472 pull тягнути
473 return повертатися
474 free безкоштовний/вільний
475 military військовий
476 price ціна
477 report звіт
478 less менше
479 according відповідно
480 decision рішення
481 explain пояснювати
482 son син
483 hope сподіватися
484 even навіть
485 develop розвивати
486 view бачення
487 relationship відносини
488 carry нести
489 town місто
490 road дорога
491 drive водити
492 arm рука
493 true правильний
494 federal федеральний
495 break ломати
496 better краще
497 difference різниця
498 thank вдячність
499 receive отримувати
500 value значення
501 international міжнародний
502 building будівля
503 action дія
504 full повний
505 model модель
506 join приєднуватися
507 season сезон
508 society суспільство
509 because тому що
510 tax податок
511 director директор
512 early початковий
513 position позиція/посада
514 player ігрок
515 agree погоджуватися
516 especially особливо
517 record записувати
518 pick вибирати
519 wear носити (одяг)
520 paper папір
521 special спеціально
522 space простір
523 ground земля
524 form форма
525 support підтримка
526 event подія
527 official офіційний
528 whose чий
529 matter мати значення
530 everyone всі
531 center центр
532 couple пара
533 site сайт
534 end кінец
535 project проєкт
536 hit  уражати(ціль)
537 base основа
538 activity заняття
539 star зірка
540 table стіл
541 need необхідність
542 court корт
543 produce виробляти
544 eat їсти
545 American американець
546 teach викладати
547 oil масло
548 half половина
549 situation ситуація
550 easy легко
551 cost вартість
552 industry галузь
553 figure фігура
554 face обличчя
555 street вулиця
556 image зображення
557 itself само
558 phone телефон
559 either чи
560 data дані
561 cover покривати
562 quite доволі
563 picture картинка
564 clear чисто
565 practice практика
566 piece мир
567 land земля
568 recent нещодавний
569 describe описувати
570 product продукт
571 doctor лікар
572 wall стіна
573 patient пацієнт
574 worker робочий
575 news новини
576 test тест
577 movie фільм
578 certain певний
579 north північ
580 love кохання
581 personal особистий
582 open відкритий
583 support підтримка
584 simply легко
585 third третій
586 technology технологія
587 catch ловити
588 step крок
589 baby немовля
590 computer комп'ютер
591 type тип
592 attention увага
593 draw малювати
594 film фільм
595 Republican республіканец
5ь96 tree дерево
597 source джерело
598 red червоний
599 nearly приблизно
600 organization організація
601 choose обирати
602 cause причина
603 hair волосся
604 look вид
605 point точка (погляд)
606 century вік
607 evidence доказ
608 window вікно
609 difficult складний
610 listen слухати
611 soon скоро
612 culture культура
613 billion мільярд
614 chance шанс
615 brother брат
616 energy енергія
617 period період
618 course блюдо
619 summer літо
620 less менший
621 realize реалізовувати
622 hundred сто
623 available доступний
624 plant рослина
625 likely можливо
626 opportunity можливість
627 term термін
628 short короткий
629 letter письмо
630 condition стан
631 choice вибір
632 place місто
633 single один/самотній
634 rule правило
635 daughter донька
636 administration адміністрація
637 south південь
638 husband чоловік
639 Congress Конгрес
640 floor підлога/поверх
641 campaign кампанія
642 material матеріал
643 population населення
644 well добре
645 call дзвінок
646 economy економіка
647 medical медичний
648 hospital лікарня
649 church церква
650 close зачиняти
651 thousand тисяча
652 risk ризик
653 current поточний
654 fire вогонь
655 future майбутнє
656 wrong невірний
657 involve включати
658 defense захист
659 anyone хто-небудь
660 increase збільшувати
661 security безпека
662 bank банк
663 myself сам
664 certainly безумовно
665 west захід
666 sport спорт
667 board борт
668 seek

шукати

669 per за
670 subject предмет
671 officer офіцер
672 private приватний
673 rest відпочинок
674 behaviour поведінка
675 deal угода
676 performance вистава
677 fight битися
678 throw через
679 top верх
680 quickly швидко
681 past минуле
682 goal ціль
683 second другий
684 bed ліжко
685 order порядок
686 author автор
687 fill заповнювати
688 represent представляти
689 focus фокус
690 foreign іноземний
691 drop падати
692 plan план
693 blood кров
694 upon на/по
695 agency агентство
696 push штовхати
697 nature природа
698 color цвет
699 no нікого
700 recently нещодавно
701 store магазин
702 reduce знижувати
703 sound звук
704 note помітка
705 fine відмінно
706 before до того
707 near близько
708 movement рух
709 page сторінка
710 enter входити
711 share ділитися
712 than як
713 common

загальний

714 poor бідний
715 other інший
716 natural природний
717 race перегони
718 concern занепокоєння
719 series серії
720 significant значний
721 similar схожий
722 hot гарячий
723 language язик
724 each кожен
725 usually зазвичай
726 response відповідь
727 dead мертвий
728 rise зростати
729 animal тварина
730 factor фактор
731 decade десятиліття
732 article стаття
733 shoot стріляти
734 east схід
735 save зберігати
736 seven сім
737 artist художник
738 away геть
739 scene сцена
740 stock запас
741 career кар'єра
742 despite незважаючи на
743 central центральний
744 eight вісім
745 thus таким чином
746 treatment лікування
747 beyond за, поза
748 happy щасливий
749 exactly точно
750 protect захищати
751 approach наближення
752 lie брехати
753 size розмір
754 dog собака
755 fund фонд
756 serious серйозний
757 occur відбувається
758 media медіа
759 ready готовий
760 sign знак/підпис
761 thought намір
762 list перелік
763 individual індивідуальний
764 simple простий
765 quality якість
766 pressure тиск
767 accept приймати
768 answer відповідь
769 hard складний
770 resource ресурс
771 identify ідентифікувати
772 left покидати
773 meeting зустріч
774 determine визначати
775 prepare підготуватися
776 disease хвороба
777 whatever що-небудь
778 success успіх
779 argue суперечка
780 cup чашка
781 particularly особливо
782 amount сума
783 ability можливість
784 staff персонал
785 recognize впізнавати
786 indicate вказувати на
787 character персонаж
788 growth ріст
789 loss втрата
790 degree ступінь
791 wonder дивуватися
792 attack напад
793 herself сама
794 region регіон
795 television телебачення
796 box коробка
797 TV ТВ
798 training тренування
799 pretty вродливий
800 trade торгівля
801 deal справа
802 election вибори
803 everybody кожен
804 physical фізичний
805 lay лежати
806 general загальний
807 feeling відчуття
808 standart стандарт
809 bill рахунок
810 message повідомлення
811 fail невдача
812 outside зовні
813 arrive прибувати
814 analysis аналіз
815 benefit вигода
816 name ім'я
817 sex секс
818 forward напряму
819 lawyer юрист
820 present дарувати
821 section разділ
822 environmental екологічний
823 glass стакан
824 answer відповідь
825 skill навичка
826 sister сестра
827 PM після полудня
828 professor професор
829 operation операція
830 financial фінансовий
831 crime злочин
832 stage етап
833 ok ок
834 compare порівнювати
835 authority влада
836 miss сумувати
837 design дизайн
838 sort вид
839 one єдиний
840 act діяти
841 ten десять
842 knowledge знання
843 gun зброя
844 station станція
845 blue блакитний
846 state держава
847 strategy стратегія
848 little мало
849 clearly ясно
850 discuss обговорювати
851 indeed справді
852 force примушувати
853 truth правда
854 song пісня
855 example приклад
856 democratic демократичний
857 check перевіряти
858 environment навколишнє середовище
859 leg нога
860 dark темний
861 public громадськість
862 various різноманітний
863 rather скоріше
864 laugh сміятися
865 guess здогадуватися
866 executive посадова особа
867 set набір
868 study навчання
869 prove доводити
870 hang вішати
871 entire цілий
872 rock рок
873 design дизайн
874 enough достатньо
875 forget забувати
876 since з тих пір
877 claim вимагати
878 note нота
879 remove видаляти
880 manager менеджер
881 help допомога
882 close близький
883 sound звучати
884 enjoy насолоджуватися 
885 network мережа
886 legal законний
887 religious релігійний
888 cold холодний
889 form формувати
890 final фінал
891 main головний
892 science наука
893 green зелений
894 memory пам'ять
895 card карта
896 above понад
897 seat сидіння
898 cell клітина
899 establish встановити
900 nice відмінно
901 trail  слід
902 expert  експерт
903 spring  весна
904 firm  фірма
905 Democrat  демократ
906 radio  радіо
907 visit   відвідувати
908 manage  управляти
909 care піклуватися
910 avoid уникати
911 imagine уявляти
912 tonight цієї ночі
913 huge великий
914 ball м'яч
915 close  закривати
916 finish  завершувати
917 yourself себе
918 talk  говорити
919 theory  теорія
920 impact  вплив
921 respond  реагувати
922 statement  ствердження
923 maintain  підтримувати
924 charge  заряджати
925 popular  популярний
926 traditional  традиційний
927 onto  на
928 reveal розкривати
929 direction  напрямок
930 weapon спорядження
931 employee  робітник
932 cultural  культурний
933 contain складатися з
934 peace  мир
935 head  очі
936 control контроль
937 base база
938 pain біль
939 apply подавати заяву
940 play гра
941 measure міра
942 wide широко
943 shake струсити
944 fly літати
945 interview інтерв'ю
946 manage справлятися
947 chair стілець
948 fish риба
949 particular певний
950 camera камера
951 structure структура
952 politics політика
953 perform виконати
954 bit шматочок
955 weight вага
956 suddenly раптово
957 discover дослідження
958 candidate кандидат
959 top топ
960 production виробництво
961 treat лікувати
962 trip подорож
963 evening вечір
964 affect впливати
965 inside всередині
966 conference конференція
967 unit частина
968 best кращий
969 style стиль
970 adult дорослий
971 worry хвилюватися
972 range спектр
973 mention згадувати
974 rather швидше
975 far далекий
976 deed справа
977 past минуле
978 edge край
979 individual індивідуальний
980 specific конкректний
981 writer письменник
982 trouble проблема
983 necessary важливо
984 thoughout протягом
985 challenge випробування
986 fear страх
987 shoulder плече
988 institution установа
989 middle середній
990 sea море
991 dream мрія/сон
992 magazine журнал
993 bar бар
994 beautiful красиво
995 property майно
996 instead замість
997 improve покращувати
998 stuff матеріал
999 detail деталь
1000 method метод

*Деякі слова повторюються, оскільки використовуються різні значення або частини мови.

**Ранжування зроблено на основі публіцистичних статей в Інтернеті і не актуальне для розмовної англійської.

**Джерело: WordFreequency Info

Читай також

Гарний і поганий настрій англійською

Як вивчити першу тисячу базових англійських слів

Починати вчити перші слова складніше, ніж наступні. Адже маючи сформований словниковий запас, ви вже можете знаходити патерни, впізнавати схожі поєднання та інтуїтивно розуміти значення тих чи інших слів (або за звучанням, або за контекстом). Наприклад, знаючи слова pan (каструля) і fry (смажити), можна здогадатися, що frying pan - сковорідка. Або знаючи слово drive (водити), ми розуміємо, що driver - імовірно, водій.

Першу тисячу важливих англійських слів  доведеться саме зазубрювати. Запам'ятовуйте звучання, запам'ятовуйте написання і постійно практикуйте їх у вправах, щоб не дати мозку викинути їх із пам'яті. Починайте з простих, найелементарніших фраз, у яких трапляються the most common words (найпоширеніші слова). Далі переходьте до складнішого, розширюйте межі словникового запасу далі й далі.

Щоб повторювати лексику було зручніше, радимо завантажити наш мобільний додаток EdWords. Там ви можете як скористатися готовими наборами слів, так і додати на вивчення свої. Різні види вправ задіюють різні види пам'яті: асоціативну, зорову, слухову та м'язову, для введення слова вручну. Знайти додаток можна в Play Market або AppStore.

Зробіть перші кроки на шляху до своєї perfect English - ідеальної англійської. Ми у вас віримо! А для того, щоб у вас завжди була можливість потренуватися на практиці, запрошуємо вас на наші безкоштовні онлайн марафони #DailyEnglish!

Englishdom #надихаємовивчити